Pomoc i kontakt

Konto

Regulamin sklepu

Regulamin
stan z dn. 25.12.2014 r.

 

1. Sklep internetowy rolno-ogrodniczy.pl jest prowadzony przez firmę Pakos Niemiec Sp. z o.o. z siedzibą w Kościelnej Wsi, ul. Poznańska 12 F, NIP: 6080120731.

2. Korzystanie ze sklepu internetowego rolno-ogrodniczy.pl jest dobrowolne. Rejestracja na stornie jest dobrowolna i bezpłatna.

3. Sprzedawca podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę rolno-ogrodniczy.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

4. Zamawiający w sklepie internetowym rolno-ogrodniczy.pl powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Podczas składania zamówienia zamawiający zostanie poproszony o zaakceptowanie niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check-box.


SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

5. Zamawiający składa zamówienie poprzez formularz znajdujący się w module: "koszyk" na stronie sklepu internetowego firmy Pakos Niemiec Sp. z o.o.. Zamawiający otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia drogą e-mailową. Wysłanie przez zamawiającego formularza oznacza złożenie przez niego oferty zawarcia umowy sprzedaży znajdujących się w "koszyku" produktów po cenach wyświetlonych przez system plus koszty wysyłki.

6. Zamawiający w momencie złożenia oferty zawarcia umowy na odległość, w rozumieniu przepisów o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, dotyczącej zbycia środka ochrony roślin oświadcza, że jest osobą pełnoletnią oraz posiada kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.

7. Wyszukiwarka środków ochrony roślin umieszczona w sklepie internetowym rolno-ogrodniczy.pl ma ułatwić Zamawiającemu poruszanie się w wyżej wymienionym sklepie internetowym. Przedstawione w niej propozycje środków ochrony roślin nie są dla Zamawiającego wiążące, a ze względu na częste zmiany prawne Zamawiający zobowiązany jest zweryfikować przydatność wyszukanych produktów w aktualnym Rejestrze Środków Ochrony Roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej MRiRW. Firma Pakos Niemiec Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wybory podjęte przez Zamawiającego.
8. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do odbiorców stosujących produkty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA

10. Po ostatecznym zatwierdzeniu złożenia zamówienia przez Zamawiającego, Zamawiający nie ma możliwości wprowadzenia zmian do zamówienia, chyba że skontaktuje się ze sprzedającym telefonicznie.

 

CENY

11. Podane w sklepie ceny nie stanowią oferty, a wyłącznie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wszystkie ceny są cenami brutto.

12. Ceny zamieszczone przy oferowanych produktach nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana po wybraniu przez Zamawiającego formy dostawy i płatności. Przed zatwierdzeniem zamówienia Zamawiający może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy w zakładce Koszty przesyłki.

13. Sprzedawca nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

14. Ceny produktów podane w sklepie internetowym rolno-ogrodniczy.pl są ważne tylko w ofercie internetowej.

 

PŁATNOŚCI

15. Możliwe są 3 rodzaje płatności:
- przelew na konto bankowe firmy Pakos Niemiec Sp. z o.o.,
- płatność przy odbiorze przesyłki (za pobraniem),
- płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy.

 

FORMY DOSTAWY

16. Składający zamówienie wybiera sposób dostarczenia produktu (kurier, poczta polska, odbiór osobisty), którego odpowiednie koszta doliczane są do kosztów wysyłki.

17. Odbiór osobisty produktu ma miejsce w siedzibie firmy w Kościelnej Wsi. Na odbiór produktu zamawiający ma 14 dni od momentu poinformowania przez sprzedawcę, że jest on gotowy do obioru.

18. Do obliczania kosztów transportu brana jest pod uwagę rzeczywista waga przedmiotu lub jego waga objętościowa (wymiarowa), obliczana ze wzoru: (szerokość x wysokość x długość)/4000. Do kalkulacji kosztów przesyłki brana jest pod uwagę większa z tych wag.

19. Do wagi produktów podanych w sklepie doliczona jest orientacyjna waga opakowania przesyłki.

 

REALIZACJA

20. Realizacja zamówienia obywa się :
- w przypadku wybrania płatności przelewem: po otrzymaniu wpłaty na konto bankowe firmy Pakos Niemiec Sp. z o.o.,
- w przypadku wybrania płatności przy odbiorze przesyłki (za pobraniem): po potwierdzeniu złożenia zamówienia poprzez kliknięcie na link aktywacyjny dostarczony z wiadomością na wskazany w zamówieniu adres e-mail.

21. Jeżeli klient zamówił więcej niż jedną paczkę za pobraniem i dokonuje zakupów po raz pierwszy, druga i kolejna paczka zostaną wysłane dopiero po odebraniu pierwszej przesyłki.

22. Zamówione produkty wysyłane są pod wskazany przez zamawiającego w formularzu adres.

23. Zamówienie realizowane jest w możliwie najkrótszym terminie - do 3 dni roboczych od daty jego złożenia. Jeżeli zamawiający wybrał płatność w postaci przelewu na konto, termin realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie wpłynięcia pieniędzy na konto firmy.

24. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w określonym wyżej terminie firma Pakos Niemiec Sp. z o.o. poinformuje o tym zamawiającego, który to może w takim wypadku wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji lub zrezygnować z zamówienia.

25. Jeżeli zamawiający nie jest osiągalny w dniu doręczenia, kurier zostawia awizo z informacją gdzie można odebrać paczkę, podejmowana jest też kolejna próba doręczenia przesyłki.

26. Pakos Niemiec Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane w zamówieniu dane są niekompletne lub nieprawdziwe, a także w przypadku, gdy zamawiający zalega z płatnością.

27. Do każdej przesyłki dołączany jest paragon lub faktura VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury klient powinien zaznaczyć pole "Faktura VAT" podczas wypełniania formularza i podać numer NIP.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

28. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Zamawiający który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Zamawiający wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenie oferty przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

29. Bieg terminu do odstąpienie od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

30. Aby skorzystać z prawa odstąpienie od umowy, Zamawiający powinien poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: hurtownia@pakos.com.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną droga pocztową na adres: Pakos Niemiec Sp. z o.o. ul. Poznańska 12F 62-811 Kościelna Wieś z sugerowanym dopiskiem "odstąpienie od umowy". Sprzedawca za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Zamawiającemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZNAJDZIESZ TUTAJ.

31. W przypadku, gdy Zamawiający dokonał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.

32. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich produktów objętych zamówieniem lub ich części.

33. Do zachowania terminu do odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

34. W przypadku odstąpienie od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

35. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Zamawiającego. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lud dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

36. Zamawiający pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienie od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

37. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający. W przypadku, gdy Zamawiający za produkt dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

38. Zamawiający ma obowiązek zwrócić przesyłką produkt sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedawcę do obioru w siedzibie firmy w Kościelnej Wsi niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

39. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

40. Prawo do odstąpienie od umowy nie przysługuje Zamawiającemu, który otworzył lub uszkodził opakowanie produktu.  

 

REKLAMACJE

41. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu produkt bez wad.

42. Dostarczona przesyłka powinna być sprawdzona przez zamawiającego w momencie jej doręczenia.

43. W przypadku stwierdzenia wady w dostarczonym towarze, zamawiający ma prawo do wymiany towaru lub zwrotu pieniędzy.

44. Podstawą do uwzględnienia reklamacji z powodu uszkodzenia lub ubytku przesyłki jest protokół szkody spisany w obecności doręczyciela. Protokół szkody powinien zawierać datę i godzinę doręczenia, opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki oraz podpis odbiorcy i doręczyciela.

45. W celu złożenia reklamacji należy przesłać na adres firmy Pakos Niemiec Sp. z o.o. dokument reklamacyjny zawierający dokładny opis reklamowanego produktu, paczki, swoje oczekiwania itp. oraz protokół szkody spisany z kurierem przy odbiorze paczki.


46. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

47. W niektórych przypadkach konieczne będzie przesłanie reklamowanego towaru do firmy Pakos Niemiec Sp. z o.o., po wcześniejszym uzgodnieniu tego z naszą firmą. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zamawiający otrzymuje przesyłkę z wymienionym towarem. W przypadku niemożności zrealizowania wymiany towaru, zamawiającemu zwracana jest kwota, którą zapłacił za reklamowany towar.

48. Zwroty pieniężne dokonywane są po wykonaniu przez zamawiającego następujących czynności:

- ewentualnego odesłania reklamowanego towaru na adres firmy,
- nadesłania podpisanego dokumentu zwrotu towaru,
- zwrócenia dokumentu zakupu towaru (w przypadku zwrotu całego zamówienia) lub dokumentu korygującego (w przypadku zwrotu tylko niektórych towarów danego zamówienia, po wcześniejszym kontakcie z firmą).

49. W przypadku bezzasadnego odesłania towaru, zamawiający otrzyma zwrot towaru po opłaceniu kosztów ponownej przesyłki.

 

DANE OSOBOWE

50. Administratorem danych osobowych jest Pakos Niemiec Sp. z o.o. , 62-811 Kościelna Wieś ul. Poznańska 12F, NIP: 6080120731.

51. Wraz ze złożeniem zamówienia zamawiający wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Pakos Niemiec Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883, z późniejszymi zmianami) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Zgodnie z powyższa ustawą Zamawiający sklepu internetowego rolno-ogrodniczy.pl ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia.

52. W przypadku realizacji prawa odstąpienie od umowy, Zamawiający może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków.

53. Zamawiający w osobnym oświadczeniu dostępnym na stronie internetowej rolno-ogrodniczy.pl może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w innych celach niż związane z realizacją zamówienia, w tym marketingowych albo przesyłania wiadomości newsletter.

POLITYKA COOKIES

54. Strona internetowa hurtowniapakos.pl korzysta z plików Cookiem w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamawiający może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookiem ­? określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookiem do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki.

 
PREKURSORY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

55. W przypadku produktów handlowych, które zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, uznane są za prekursory materiałów wybuchowych, czyli produkty posiadające w składzie azotan amonu, Zamawiający akceptując regulamin oświadcza, iż wyżej wymienione produkty oraz zawarta w nim substancja lub mieszanina będą stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie, na działce lub w ogródku przydomowym wyłącznie w celu, który jest zgodny z prawem oraz zostaną sprzedane lub dostarczone innemu nabywcy wyłącznie przy poszanowaniu ograniczeń ustanowionych w Rozporządzeniu (UE) 2019/1148 w odniesieniu do udostępniania przeciętnym użytkownikom.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

56. Nazwy wszystkich towarów oraz firm znajdujących się w ofercie są zastrzeżonymi znakami towarowymi i występują tylko w celu identyfikacji produktów.

57. Pakos Niemiec Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany w regulaminie, zamieszczając jego nową treść na stronie rolno-ogrodniczy.pl

Zamknij wyszukiwarkę

{INPUT_SZUKAJ_OPIS}